Ontwerp en realisatie

SB4 maakt ontwerpen en visies op de uiteenlopende schaalniveaus van tuinen en parken tot landschappen en variŽrend van ideeŽnschetsen op hoofdlijnen tot gedetailleerde uitvoeringsplannen en beplantingsschema's. Al naar gelang de historische waarden krijgt het verleden meer of minder plaats in het ontwerp, waardoor projecten uiteen kunnen lopen van een zo zuiver mogelijke restauratie tot een geheel nieuwe terreininrichting gebaseerd op de essentie van de plek en passend bij de huidige vraag. Een hierop gebaseerd beheerplan ondersteunt de dagelijkse werkzaamheden en zorgt dat ons idee ook echt de realiteit wordt en blijft. Groen Erfgoed is gebaat bij versterkingsplannen waarin respect voor het verleden en nieuwe vormen en elementen worden gecombineerd tot een duurzame inrichting van tuin, park of landschap. Hierin is een zorgvuldige balans tussen cultuurhistorische waarden, ecologie, (recreatief) gebruik, duurzaamheid en beheer van belang.

visie

Vanuit historische en bestaande samenhangen en karakteristieken biedt een toekomstvisie een afgewogen en beargumenteerd inzicht in behoud- en ontwikkelingsmogelijkheden. Deze visie vormt een basis voor verdere planuitwerkingen. Ook kan een visie functioneren als zelfstandig inspiratiedocument of zelfs - door het schetsen van verschillende planvarianten of scenario's - de reikwijdte van ontwikkelingsrichtingen in beeld brengen. > projecten

masterplan

Daar waar een visie de ontwikkelingsrichting duidt, geeft een masterplan een geÔntegreerd ruimtelijke streefbeeld van de gewenste eindsituatie en benoemt de projecten en ingrepen die hiertoe zullen leiden. Door deze tevens afzonderlijk te beschrijven en van randvoorwaarden te voorzien, kan een masterplan goed dienen als onderlegger voor een (in tijd) gefaseerde uitwerking en realisatie. Een masterplan kan worden voorzien van een indicatieve kostenraming om inzicht te krijgen in de benodigde financiŽle inspanningen. > projecten

herstelplan

Versterking van terreinen van Groen Erfgoed vraagt om plannen die het reactiveren van vergane en verborgen kwaliteiten combineren met hedendaagse ontwerpoplossingen voor gebruik en beheer. In een herstelplan worden deze maatregelen en ingrepen gedetailleerd uitgewerkt en vastgelegd. Daarbij is een onderscheid te maken in eenmalige maatregelen en aangepast regulier beheer en een prioritering of fasering van de uitvoering te benoemen. > projecten

hedendaagse vormgeving

Karakteristieke locaties in tuinen en parken, en ook de huidige gebruikspraktijk, vragen soms om geheel eigentijdse oplossingen. SB4 zoekt dan naar een nieuwe vormgeving met hedendaagse materialen die de oude plek op respectvolle wijze een unieke nieuwe uitstraling geeft en optimaal geschikt maakt voor de hedendaagse bezoeker of gebruiker. Belangrijk is om sfeer, karakter en eenheid van het terrein te bewaken, bijvoorbeeld door te kiezen voor een vergelijkbare uitstraling of materialisering van alle nieuwe elementen tesamen. > projecten

beplantingsplan

Beplanting is natuurlijk het specifieke gereedschap van de tuin- en landschapsarchitect. Het uiteindelijke resultaat wordt voor een heel groot deel bepaalt door het beplantingsplan. SB4 besteedt veel aandacht aan een zorgvuldige plantenkeuze in combinatie met groeiplaatsomstandigheden, historische referentie en beheerbaarheid. > projecten

supervisie en uitvoering

Betrokkenheid bij de uitvoering van onze ontwerpen vinden wij belangrijk, omdat daarmee een goede vertaling van plan naar realisatie wordt gewaarborgd. SB4 kan de gehele uitvoering (van bestek tot oplevering) organiseren en begeleiden. Bij kleinere projecten vindt de begeleiding veelal plaats in goed overleg met de uitvoerende hovenier. Ook na realisatie blijven wij graag betrokken bij onze ontwerpen om de groei van onze plannen van nabij mee te maken en samen met de eigenaar in te kunnen spelen op veranderende situaties of nieuwe ideeŽn. > projecten

beheer- en onderhoudsplan

Niet alleen de 'voorzijde', maar ook de 'achterzijde' van de planvorming krijgt onze volle aandacht. Daarom wordt bij elk plan al in een vroeg stadium goed gelet op beheerbaarheid en kosten. In beheer- of onderhoudsplannen worden reguliere werkzaamheden en meerjarige maatregelen nauwkeurig omschreven en opgenomen in een meerjarenplanning. Voorzien van een kostenraming geeft dit een goed inzicht in de gewenste arbeid en financiŽle inspanningen. Tegelijk zijn onze beheerplannen geschikt voor het aanvragen van subsidies, zoals de BRIM: de rijkssubsidie voor beheer van (groene) monumenten. > projecten