Onderzoek en advies

De opeenvolging 'verleden-heden-toekomst' is voor SB4 leidend bij haar werk. Hoe geven de waarden uit het verleden en de kwaliteiten van nu betekenis aan de toekomst? Historisch en tuinhistorisch onderzoek is dan van belang voor goed begrip van de huidige situatie en als vertrekpunt voor visie en planvorming. Voor SB4 is onderzoek een onmisbaar onderdeel van herstel- en ontwikkelingsplannen, waarbij het bureau zelf de planvorming ter hand neemt of juist als aangever van de te stellen kaders meewerkt.

(tuin)historisch onderzoek

Inzicht in het verleden leert ons waarom de situatie in het hier en nu is zoals hij is. Ook het begrijpen en duiden van de historische context is in onze ogen essentieel bij de ontwikkeling van plannen voor kwaliteitsbehoud en -versterking van onze leefomgeving. Onze onderzoeken zijn om die reden onder meer gericht op specifieke parken of tuinen, regionale structuren en verbanden, kenmerkende tuinstijlen, tuinarchitectonische oeuvres, opvallende fenomenen of materiaalgebruik. > projecten

cultuurhistorische waardestellingen / cultuurhistorische waardenkaart

Zowel voor beheer en behoud van een terrein als voorafgaand aan een interventie is een cultuurhistorische (of tuinhistorische) waardestelling van belang. Het benoemen van de aanwezige en verdwenen kenmerken en karakteristieken van de plek, mede in vergelijking tot andere terreinen in binnen- en buitenland, geeft houvast en vormt een onderlegger en toetsingskader voor de toekomst. Waardestellingen zijn enerzijds het fundament onder monumentenbescherming, maar brengen anderzijds ook die bijzonderheden van een plek aan het licht waarmee het zich in de toekomst verder kan onderscheiden en versterken.Ook op regionale schaal maken wij cultuurhistorische waardenkaarten, waarbij wordt samengewerkt met een vast team van bouwhistorici en GIS-specialisten. > projecten

inventarisatie/verkenning

Alvorens verdere (politieke) keuzes en plannen te maken, is goed inzicht in de huidige situatie nodig. Onze tuinhistorische onderzoeken en waardestellingen zijn mede gebaseerd op een veldverkenning. In een nader inventariserend onderzoek of 'quickscan' worden de veld- en onderzoeksgegevens systematisch geordend en in beeld gebracht. Door tevens in te gaan op ecologische waarden, gebruik van de plek, en recreatieve betekenis ontstaat inzicht in kansen en mogelijkheden voor de toekomst. SB4 adviseert dan over de te volgen richting of strategie of specifiek te behouden of te ontwikkelen elementen. Onze advisering kan zowel in de vorm van een schriftelijk rapport als door deelname in een kwaliteitsteam of begeleidingscommissie. > projecten

kennisoverdacht

Naast de directe rapportage aan de opdrachtgever wil SB4 de kennis die zij opdoet tijdens het uitvoeren van onderzoek en ontwerpopdrachten delen met vakgenoten en ge´nteresseerden door te publiceren of op te treden als spreker op symposia of (gast-)docent bij cursussen en andere bijeenkomsten. Diverse onderzoeksprojecten hadden een publicatie juist als doel. Andersom nemen de onderzoekers en planopstellers van SB4 geregeld deel aan studiedagen en excursies om zichzelf te verrijken met kennis. En uiteraard leidt hun enthousiasme ook in de vrijetijd tot bezoeken van Groen Erfgoed in binnen- en buitenland. > projecten